Tag: analiza rynku (2)

Badania ewaluacyjne – ustrzeż się przed porażką

Cele badań ewaluacyjnych

Każde przedsięwzięcie lub projekt, jaki próbujemy wprowadzić w życie wiąże się z ryzykiem. Na powodzenie naszych założeń ma wpływ wiele zmiennych, zarówno w czasie ich przeprowadzania, jak i później. Często bywa tak, że przedsięwzięcia dobrze się zapowiadające po gładkim przebiegu okazywały się ostatecznie niewystarczające do osiągnięcia trwałego sukcesu. O tym, na ile udało nam się zrealizować nasze założenia oraz w jakim stopniu wpłynęły one na świat pozwalają się przekonać badania ewaluacyjne. Umożliwiają one systematyczną i obiektywną ocenę realizacji przedsięwzięcia przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów i standardów. Takie badanie można przeprowadzić na każdym etapie: od projektowania, aż po mierzenie stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów już po zakończeniu procesu wykonania projektu. Dzięki ewaluacji możemy poznać mechanizmy działania, usprawnić sposób zarządzania i dokonać diagnozy problemów, poszukując przy tym kreatywnych rozwiązań. Możemy w ten sposób znacząco zaoszczędzić poprzez efektywniejsze wykorzystywanie posiadanych zasobów. Z pomocą badań ewaluacyjnych możemy również wytyczyć przyszłe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa. W firmach o międzynarodowym zasięgu oraz w organizacjach publicznych ewaluacja jest jedną ze standardowych metod działania, dlatego, że pozwala na najlepszą ocenę projektów pod kątem rzeczywistych i pożądanych zmian.

 

Rodzaje ewaluacji

Każdy etap projektu może zostać poddany ocenie ewaluacyjnej – kiedy z niej skorzystamy zależy od naszych potrzeb i wymagań wobec samych zmian, które chcemy wprowadzić i informacji, których takie badanie powinno nam dostarczyć, a także ich wykorzystania. Wstępna analiza przyda się nam jeśli chcemy ocenić trafność i spójność programu, a także przewidzieć nadchodzące trudności.  Mid-term przeprowadzany w połowie trwania procesu realizacji projektu jest zwykle pierwszą kompleksową oceną, która pozwala zarówno na weryfikację, jak i wprowadzenie w razie potrzeby znaczących zmian. Dzięki niej otwiera się możliwość redystrybucji niewykorzystywanych dostatecznie zasobów oraz zwiększenie efektywności działań projektowych. W tym celu możemy również pozwolić sobie na bieżącą (tzw. On-going) ewaluację, prowadzoną w całym okresie realizacji. Stałe monitorowanie projektu i ciągłe aktualizowanie jego założeń usprawnia znacznie cały proces. Na sam koniec zawsze warto przeprowadzić końcową analizę, nawet – a może zwłaszcza! – w wypadku dużego sukcesu. Pozwoli to na zrozumienie wielu mechanizmów i dostrzeżenie schematów, które można później zaimplementować w przypadku podobnych projektów.

 

Kryteria ewaluacji i współpraca

Badania ewaluacyjne jak żadne inne wymagają ścisłej współpracy z klientami i stałych konsultacji, w celu wypracowania rozwiązań jak najlepiej odpowiadających ich wymaganiom i potrzebom. Dobrze przeprowadzona ewaluacja pozwala ocenić trafność programu, jego efektywność, użyteczność, skuteczność oraz trwałość założonych zmian. Może wskazywać sposoby rozwiązania trudności oraz diagnozować elementy wymagające poprawy – wszystkie te działania stanowią istotne na przyszłość rozpoznania, których rozważenie zawsze pozwala na lepsze zrozumienie procesów rządzących danym zespołem zagadnień. Doświadczeni badacze, znawcy branży, zwykle są w stanie trafnie spekulować na temat projektu od samego jego powstania, bazując na stosunkowo niewielkiej ilości materiału  - warto wykorzystać to doświadczenie i wiedzę w służbie naszego sukcesu.


Badania marketingowe - osiągaj korzyści w biznesie

Wyspecjalizowane badania

Badania marketingowe są jedną z bardziej profesjonalnych metod pozyskiwania informacji na temat sektora, w którym działa firma; informacji o klientach; opinii o produktach a także potencjalnych zagrożeniach dla kondycji i stabilności firmy. Profesjonalne badania:

 • marki,
 • opinii klientów i konsumentów,
 • badania produktów,
 • badania rynku;

umożliwiają skonfigurowanie planów biznesowych, osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej, a także uzyskanie lepszych efektów sprzedażowych.

 

Badania marketingowe - dobre decyzje     

Badania marketingowe prowadzone przez odpowiednie firmy badawcze są realizowane w sposób kompleksowy. Należy pamiętać o tym, że do przeprowadzenia badań w sektorze biznesowym należy posiadać odpowiednio dobranych respondentów. Aby:

 • móc zdiagnozować potrzeby konsumentów,
 • sprawdzić czy nowe koncepty produktów zostaną pozytywnie przyjęte przez klientów,
 • zweryfikować reakcje na kampanie reklamowe i prowadzone akcje promocyjne,
 • przetestować funkcjonalność opakowań produktów,
 • sprawdzić poziom świadomości marki wśród klientów i potencjalnych klientów,
 • zmierzyć obecność produktów (także w popularnych mediach społecznościowych);

zdecyduj się na wysokiej jakości ilościowe badania marketingowe. Respondenci dobierani pod kątem wielu istotnych czynników, determinujących postrzeganie marki, produktów i decyzje dotyczące zakupów, tj.:

 • zmienne społeczno-gospodarcze,
 • cechy demograficzne i psychograficzne,
 • preferowany styl życia,
 • sytuacja zdrowotna klienta,
 • doświadczenia zakupowe;

a następnie w trakcie dwustopniowej analizy danych weryfikowane są informacje dotyczące konkretnych produktów lub usług. Indywidualne pogłębione wywiady (IDI) w specjalnie przygotowanym do tego centrum badań opinii, to pierwszy etap cyklu badawczego. Umożliwia on wydobycie szczegółowych informacji od konkretnych grup respondentów. Na drugim etapie badań, w trakcie realizacji wywiadów fokusowych (FGI), badacze weryfikują wcześniej pozyskane informacje oraz uzyskują nowe dane, których nie dało się wydobyć w trakcie wywiadów indywidualnych.

 

Działania uzupełniające podczas badań marketingowych

Warto przytoczyć, iż dobrą praktyką w trakcie realizacji badań jakościowych jest przeprowadzenie dodatkowo badań typu CATI. Są to wywiady telefoniczne, podczas których gromadzi się dane o charakterze ilościowym. Ten zabieg umożliwia kwantyfikowanie wyników na ogólną populację badanych, podczas gdy badania jakościowe nie dają takich możliwości, jednak pozwalają wydobyć szczegółowe dane na temat badanych zjawisk. Łączenie dwóch typów badań dla sektora marketingowego to pełny rodzaj usług badawczych, jaki można zapewnić przedsiębiorcom.

 

Skontaktuj się ze specjalistami BioStat® i omów szczegóły oferty badań marketingowych.