Tag: badanie rynku (4)

Mocne i słabe strony metody CATI

Mocne i słabe strony metody CATI

Zastosowanie w procesie badawczym odpowiedniej metody, wpływa na powodzenie projektu. Dzięki specyficznym cechom metody można w łatwy sposób trafić do osób, do których dedykowane jest badanie. Jedną z technik wspierających usprawnienie realizacji wywiadu jest CATI, czyli wywiady telefoniczne przeprowadzane z wspomaganiem komputerowym.

 

Zalety wywiadów telefonicznych

Przywołana metoda przyczynia się do wyeliminowania takich błędów, jak:

 • zakończenie badania bez odpowiedzi na wszystkie pytania - system uniemożliwia ankieterowi przejście do kolejnego pytania, jeśli nie zastała udzielona odpowiedz na bieżące zapytanie,
 • udzielanie lakonicznych odpowiedzi - ankieter może poprosić badanego o rozwinięcie i wyjaśnienie udzielanych odpowiedzi,
 • niezrozumienie przez badanego pytania i udzielenie tym samym niepowiązanych z zapytaniem odpowiedzi.

 

Korzyści wynikające z przeprowadzania ankiet metodą CATI

Metoda wywiadów telefonicznych realizowanych drogą telefoniczną umożliwia zminimalizowanie czasu potrzebnego na przebadanie próby badawczej. Ponadto badacz zyskuje możliwość:

 • odsłuchania zrealizowanych wywiadów, gdyż rozmowy są nagrywane,
 • korzystania z czytelnych i kompletnych danych,
 • wprowadzania pozyskanych odpowiedzi bezpośrednio do systemu, a tym samym ich szybkiego przeanalizowania,
 • skrócenia czasu potrzebnego na przeprowadzenie procesu badawczego.

Co więcej oprogramowanie umożliwia losowy lub celowy dobór próby badawczej, jest intuicyjny, a przy tym daje szansę na zawarcie w ankiecie pytań zamkniętych, otwartych czy odpowiedzi skalowanych.

 

Badania telefoniczne nie eliminują efektu ankietera

Przygotowując się do realizacji badania, należy zwrócić uwagę nie tylko na właściwe znaczenie pytań oraz logiczność i spójność ankiety. Ważną kwestią jest także zatrudnienie kompetentnych ankieterów, którzy w sposób profesjonalny będą realizować wywiad. W głównej mierze chodzi o wyeliminowanie tzw. efektu ankietera. Zjawisko to polega na wpływaniu na odpowiedzi badanego (nawet w sposób nieświadomy). Ankieter może wpływać na odpowiedzi ankietowany poprzez:

 • ton swojego głosu,
 • sugerujące objaśnianie pytań,
 • wyrażanie swojej dezaprobaty dla odpowiedzi ankietowanego, np. poprzez specyficzne akcentowanie stawianych pytań.

Warto jednak zauważyć, że metoda CATI ogranicza możliwość zaistnienia efektu ankietera poprzez wyeliminowanie czynników związanych z ubiorem ankietera czy z jego mimiką i gestykulacją.


Badania ewaluacyjne – ustrzeż się przed porażką

Cele badań ewaluacyjnych

Każde przedsięwzięcie lub projekt, jaki próbujemy wprowadzić w życie wiąże się z ryzykiem. Na powodzenie naszych założeń ma wpływ wiele zmiennych, zarówno w czasie ich przeprowadzania, jak i później. Często bywa tak, że przedsięwzięcia dobrze się zapowiadające po gładkim przebiegu okazywały się ostatecznie niewystarczające do osiągnięcia trwałego sukcesu. O tym, na ile udało nam się zrealizować nasze założenia oraz w jakim stopniu wpłynęły one na świat pozwalają się przekonać badania ewaluacyjne. Umożliwiają one systematyczną i obiektywną ocenę realizacji przedsięwzięcia przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów i standardów. Takie badanie można przeprowadzić na każdym etapie: od projektowania, aż po mierzenie stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów już po zakończeniu procesu wykonania projektu. Dzięki ewaluacji możemy poznać mechanizmy działania, usprawnić sposób zarządzania i dokonać diagnozy problemów, poszukując przy tym kreatywnych rozwiązań. Możemy w ten sposób znacząco zaoszczędzić poprzez efektywniejsze wykorzystywanie posiadanych zasobów. Z pomocą badań ewaluacyjnych możemy również wytyczyć przyszłe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa. W firmach o międzynarodowym zasięgu oraz w organizacjach publicznych ewaluacja jest jedną ze standardowych metod działania, dlatego, że pozwala na najlepszą ocenę projektów pod kątem rzeczywistych i pożądanych zmian.

 

Rodzaje ewaluacji

Każdy etap projektu może zostać poddany ocenie ewaluacyjnej – kiedy z niej skorzystamy zależy od naszych potrzeb i wymagań wobec samych zmian, które chcemy wprowadzić i informacji, których takie badanie powinno nam dostarczyć, a także ich wykorzystania. Wstępna analiza przyda się nam jeśli chcemy ocenić trafność i spójność programu, a także przewidzieć nadchodzące trudności.  Mid-term przeprowadzany w połowie trwania procesu realizacji projektu jest zwykle pierwszą kompleksową oceną, która pozwala zarówno na weryfikację, jak i wprowadzenie w razie potrzeby znaczących zmian. Dzięki niej otwiera się możliwość redystrybucji niewykorzystywanych dostatecznie zasobów oraz zwiększenie efektywności działań projektowych. W tym celu możemy również pozwolić sobie na bieżącą (tzw. On-going) ewaluację, prowadzoną w całym okresie realizacji. Stałe monitorowanie projektu i ciągłe aktualizowanie jego założeń usprawnia znacznie cały proces. Na sam koniec zawsze warto przeprowadzić końcową analizę, nawet – a może zwłaszcza! – w wypadku dużego sukcesu. Pozwoli to na zrozumienie wielu mechanizmów i dostrzeżenie schematów, które można później zaimplementować w przypadku podobnych projektów.

 

Kryteria ewaluacji i współpraca

Badania ewaluacyjne jak żadne inne wymagają ścisłej współpracy z klientami i stałych konsultacji, w celu wypracowania rozwiązań jak najlepiej odpowiadających ich wymaganiom i potrzebom. Dobrze przeprowadzona ewaluacja pozwala ocenić trafność programu, jego efektywność, użyteczność, skuteczność oraz trwałość założonych zmian. Może wskazywać sposoby rozwiązania trudności oraz diagnozować elementy wymagające poprawy – wszystkie te działania stanowią istotne na przyszłość rozpoznania, których rozważenie zawsze pozwala na lepsze zrozumienie procesów rządzących danym zespołem zagadnień. Doświadczeni badacze, znawcy branży, zwykle są w stanie trafnie spekulować na temat projektu od samego jego powstania, bazując na stosunkowo niewielkiej ilości materiału  - warto wykorzystać to doświadczenie i wiedzę w służbie naszego sukcesu.


Badania marketingowe - osiągaj korzyści w biznesie

Wyspecjalizowane badania

Badania marketingowe są jedną z bardziej profesjonalnych metod pozyskiwania informacji na temat sektora, w którym działa firma; informacji o klientach; opinii o produktach a także potencjalnych zagrożeniach dla kondycji i stabilności firmy. Profesjonalne badania:

 • marki,
 • opinii klientów i konsumentów,
 • badania produktów,
 • badania rynku;

umożliwiają skonfigurowanie planów biznesowych, osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej, a także uzyskanie lepszych efektów sprzedażowych.

 

Badania marketingowe - dobre decyzje     

Badania marketingowe prowadzone przez odpowiednie firmy badawcze są realizowane w sposób kompleksowy. Należy pamiętać o tym, że do przeprowadzenia badań w sektorze biznesowym należy posiadać odpowiednio dobranych respondentów. Aby:

 • móc zdiagnozować potrzeby konsumentów,
 • sprawdzić czy nowe koncepty produktów zostaną pozytywnie przyjęte przez klientów,
 • zweryfikować reakcje na kampanie reklamowe i prowadzone akcje promocyjne,
 • przetestować funkcjonalność opakowań produktów,
 • sprawdzić poziom świadomości marki wśród klientów i potencjalnych klientów,
 • zmierzyć obecność produktów (także w popularnych mediach społecznościowych);

zdecyduj się na wysokiej jakości ilościowe badania marketingowe. Respondenci dobierani pod kątem wielu istotnych czynników, determinujących postrzeganie marki, produktów i decyzje dotyczące zakupów, tj.:

 • zmienne społeczno-gospodarcze,
 • cechy demograficzne i psychograficzne,
 • preferowany styl życia,
 • sytuacja zdrowotna klienta,
 • doświadczenia zakupowe;

a następnie w trakcie dwustopniowej analizy danych weryfikowane są informacje dotyczące konkretnych produktów lub usług. Indywidualne pogłębione wywiady (IDI) w specjalnie przygotowanym do tego centrum badań opinii, to pierwszy etap cyklu badawczego. Umożliwia on wydobycie szczegółowych informacji od konkretnych grup respondentów. Na drugim etapie badań, w trakcie realizacji wywiadów fokusowych (FGI), badacze weryfikują wcześniej pozyskane informacje oraz uzyskują nowe dane, których nie dało się wydobyć w trakcie wywiadów indywidualnych.

 

Działania uzupełniające podczas badań marketingowych

Warto przytoczyć, iż dobrą praktyką w trakcie realizacji badań jakościowych jest przeprowadzenie dodatkowo badań typu CATI. Są to wywiady telefoniczne, podczas których gromadzi się dane o charakterze ilościowym. Ten zabieg umożliwia kwantyfikowanie wyników na ogólną populację badanych, podczas gdy badania jakościowe nie dają takich możliwości, jednak pozwalają wydobyć szczegółowe dane na temat badanych zjawisk. Łączenie dwóch typów badań dla sektora marketingowego to pełny rodzaj usług badawczych, jaki można zapewnić przedsiębiorcom.

 

Skontaktuj się ze specjalistami BioStat® i omów szczegóły oferty badań marketingowych.


Badania marketingowe. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Badania marketingowe to systematyczne gromadzenie, analiza i interpretacja danych dotyczących danych marketingowych. Podstawowym powodem przeprowadzenia badań marketingowych jest chęć uzyskania informacji o zmianie zachowań konsumentów, zbadanie świadomości konsumentów, jak również kondycji marki w związku ze zmianą elementów składających się na działania marketingowe (produkt, cenę, reklamę).

 

Działania dla biznesu

 

Przedsiębiorcy muszą być na bieżąco ze zmieniającymi się trendami na rynku. Czyli, potrzebują danych o zmianach w gustach i preferencjach klientów, o nowych produktach wprowadzanych na rynek, o cenach produktu u konkurenta, o bliskich substytutach produktu itp.

 

Aby przeprowadzić szczegółowe i efektywne badania marketingowe należy:

 

 1. Zdefiniować problem badawczy.
 2. Wybrać grupę docelową – kogo chcemy ująć w badaniach (konsumentów, klientów, czy może przyszłych potencjalnych odbiorców).
 3. Wybrać jakimi metodami posłużymy się w trakcie badań.
 4. Opracować plan badawczy.

 

Wszystkie te elementy zapewnia Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®, którego specjaliści od 16 lat prowadzą badania marketingowe dla różnych branż i sektorów gospodarki, w tym: medycyny, FMCG, farmacji, transportu, sektora publicznego, bankowości.

 

Doświadczenie i oferta dla biznesu

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz nowoczesnym narzędziom eksperci zrealizują szybkie badania marketingowe (ilościowe lub jakościowe) wraz z kompletnym raportem po ich przeprowadzeniu, w tematyce:

 

 • diagnozowania potrzeb oraz preferencji zakupowych konsumentów,
 • badań prototypów produktów,
 • badań nowych koncepcji reklamowych oraz opakowań produktów (story boardy oraz stilomatiki),
 • badań reakcji na różnorodne kampanie reklamowe wśród konsumentów,
 • badań świadomości istnienia marki oraz różnic na tle konkurencji,
 • ilościowych badań sensorycznych (Central Location Test)
 • badań pomiarowych dotyczących obecności produktów w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych.

 

Celem badań marketingowych jest pozyskanie opinii, które będą miały praktyczne zastosowanie w danym biznesie.

 

Doskonałe narzędzia

 

Specjalistyczne narzędzia i metody badawcze stosowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® pozwolą na szybką realizację badań marketingowych, nawet o dużej skali. Dzięki współpracy z panelem konsumenckim Badanie-Opinii z aktywną liczbą ponad 100 000 respondentów, a także możliwością tworzenia samodzielnych ankiet online na platformie SurvGo®, ze wsparciem ekspertów przedsiębiorca może szybko uzyskać rzetelne dane i realizować postawione wcześniej cele strategiczne firmy.

 

Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały rodzinny biznes, czy duże przedsiębiorstwo – skorzystaj ze sprawdzonych możliwości jakie dają badania marketingowe przeprowadzone przez specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 


 

biostat.com.pl – badania marketingowe, market research, badania produktowe, badania konceptów reklamowych, badania świadomości marki, badania segmentacyjne