Tag: badanie opinii (3)

Mocne i słabe strony metody CATI

Mocne i słabe strony metody CATI

Zastosowanie w procesie badawczym odpowiedniej metody, wpływa na powodzenie projektu. Dzięki specyficznym cechom metody można w łatwy sposób trafić do osób, do których dedykowane jest badanie. Jedną z technik wspierających usprawnienie realizacji wywiadu jest CATI, czyli wywiady telefoniczne przeprowadzane z wspomaganiem komputerowym.

 

Zalety wywiadów telefonicznych

Przywołana metoda przyczynia się do wyeliminowania takich błędów, jak:

 • zakończenie badania bez odpowiedzi na wszystkie pytania - system uniemożliwia ankieterowi przejście do kolejnego pytania, jeśli nie zastała udzielona odpowiedz na bieżące zapytanie,
 • udzielanie lakonicznych odpowiedzi - ankieter może poprosić badanego o rozwinięcie i wyjaśnienie udzielanych odpowiedzi,
 • niezrozumienie przez badanego pytania i udzielenie tym samym niepowiązanych z zapytaniem odpowiedzi.

 

Korzyści wynikające z przeprowadzania ankiet metodą CATI

Metoda wywiadów telefonicznych realizowanych drogą telefoniczną umożliwia zminimalizowanie czasu potrzebnego na przebadanie próby badawczej. Ponadto badacz zyskuje możliwość:

 • odsłuchania zrealizowanych wywiadów, gdyż rozmowy są nagrywane,
 • korzystania z czytelnych i kompletnych danych,
 • wprowadzania pozyskanych odpowiedzi bezpośrednio do systemu, a tym samym ich szybkiego przeanalizowania,
 • skrócenia czasu potrzebnego na przeprowadzenie procesu badawczego.

Co więcej oprogramowanie umożliwia losowy lub celowy dobór próby badawczej, jest intuicyjny, a przy tym daje szansę na zawarcie w ankiecie pytań zamkniętych, otwartych czy odpowiedzi skalowanych.

 

Badania telefoniczne nie eliminują efektu ankietera

Przygotowując się do realizacji badania, należy zwrócić uwagę nie tylko na właściwe znaczenie pytań oraz logiczność i spójność ankiety. Ważną kwestią jest także zatrudnienie kompetentnych ankieterów, którzy w sposób profesjonalny będą realizować wywiad. W głównej mierze chodzi o wyeliminowanie tzw. efektu ankietera. Zjawisko to polega na wpływaniu na odpowiedzi badanego (nawet w sposób nieświadomy). Ankieter może wpływać na odpowiedzi ankietowany poprzez:

 • ton swojego głosu,
 • sugerujące objaśnianie pytań,
 • wyrażanie swojej dezaprobaty dla odpowiedzi ankietowanego, np. poprzez specyficzne akcentowanie stawianych pytań.

Warto jednak zauważyć, że metoda CATI ogranicza możliwość zaistnienia efektu ankietera poprzez wyeliminowanie czynników związanych z ubiorem ankietera czy z jego mimiką i gestykulacją.


Płatne badanie ankietowe – czy warto zainwestować?

Współczesne i innowacyjne metody ankieterskie – CAWI, opierające się na szybkich internetowych kwestionariuszach, wypełnianych przez odbiorców, pomagają rozwijać markę w oparciu o opinie najbardziej cennej grupy – klientów. Klienci wypełniają ankiety dotyczące produktu, lub marki za pomocą dostępu do sieci, a otrzymane odpowiedzi na pytania są przesyłane do osób zbierających dane – najczęściej firm eksperckich, prowadzących badania.  

 

Przyzwyczajenia konsumenckie, zaufanie w stosunku do marki, tolerancja dla ceny i opinia na temat jakości produktów lub usług, to tylko kilka informacji z całej gamy jakie możemy zdobyć na podstawie dobrze przeprowadzonych badań ankietowych. Dodatkowo, dzięki szerokim możliwościom dotarcia do ankietowanych, istnieje możliwość dotarcia do konsumentów z całego kraju, w różnym wieku o zróżnicowanych stylach życia. To powoduje, że marketing dla naszego produktu może być zmienny w zależności od regionu i grupy potencjalnych odbiorców, do których chcemy trafić. Wszystkie informacje możemy uzyskać dzięki dobrze rzetelnie przeprowadzonym badaniom.

 

Kto powinien przeprowadzić badania ankietowe? Na pewno, w tej kwestii powinniśmy powierzyć zadanie ekspertom. Badanie nt. naszego produktu lub usługi musimy skierować do najlepszych profesjonalistów. Tutaj warto rozejrzeć się za firmami specjalizującymi się w badaniach opinii od wielu lat. Godny uwagi jest portal: badanie-opinii.pl. Dzięki naukowcom z dziedziny statystyki i nauk pokrewnych, pracującym dla tego portalu będziemy mogli otrzymać rzetelnie skonstruowane pytania w badaniu i jednocześnie, dokładnie opracowane wyniki odpowiedzi. Współpraca z najlepszymi będzie skutkować możliwością odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku działać, aby osiągnąć lepsze wzrost zysków na rynku i lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów.

 

Potencjał metody płatnych badań bezpośrednich, w której od razu otrzymujemy informacje nt. naszego produktu lub usługi, mogą posłużyć przez wiele lat w budowaniu strategii marketingowej dla produktu lub marki. Warto skorzystać z tych rozległych możliwości prostych i szybkich badań.

 

Opłaca się zainwestować w tego rodzaju model ożywienia pozycji produktu na rynku, ponieważ zyski w stosunku do wydatków mogą się okazać nieporównywalnie wysokie.  


Badania marketingowe - osiągaj korzyści w biznesie

Wyspecjalizowane badania

Badania marketingowe są jedną z bardziej profesjonalnych metod pozyskiwania informacji na temat sektora, w którym działa firma; informacji o klientach; opinii o produktach a także potencjalnych zagrożeniach dla kondycji i stabilności firmy. Profesjonalne badania:

 • marki,
 • opinii klientów i konsumentów,
 • badania produktów,
 • badania rynku;

umożliwiają skonfigurowanie planów biznesowych, osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej, a także uzyskanie lepszych efektów sprzedażowych.

 

Badania marketingowe - dobre decyzje     

Badania marketingowe prowadzone przez odpowiednie firmy badawcze są realizowane w sposób kompleksowy. Należy pamiętać o tym, że do przeprowadzenia badań w sektorze biznesowym należy posiadać odpowiednio dobranych respondentów. Aby:

 • móc zdiagnozować potrzeby konsumentów,
 • sprawdzić czy nowe koncepty produktów zostaną pozytywnie przyjęte przez klientów,
 • zweryfikować reakcje na kampanie reklamowe i prowadzone akcje promocyjne,
 • przetestować funkcjonalność opakowań produktów,
 • sprawdzić poziom świadomości marki wśród klientów i potencjalnych klientów,
 • zmierzyć obecność produktów (także w popularnych mediach społecznościowych);

zdecyduj się na wysokiej jakości ilościowe badania marketingowe. Respondenci dobierani pod kątem wielu istotnych czynników, determinujących postrzeganie marki, produktów i decyzje dotyczące zakupów, tj.:

 • zmienne społeczno-gospodarcze,
 • cechy demograficzne i psychograficzne,
 • preferowany styl życia,
 • sytuacja zdrowotna klienta,
 • doświadczenia zakupowe;

a następnie w trakcie dwustopniowej analizy danych weryfikowane są informacje dotyczące konkretnych produktów lub usług. Indywidualne pogłębione wywiady (IDI) w specjalnie przygotowanym do tego centrum badań opinii, to pierwszy etap cyklu badawczego. Umożliwia on wydobycie szczegółowych informacji od konkretnych grup respondentów. Na drugim etapie badań, w trakcie realizacji wywiadów fokusowych (FGI), badacze weryfikują wcześniej pozyskane informacje oraz uzyskują nowe dane, których nie dało się wydobyć w trakcie wywiadów indywidualnych.

 

Działania uzupełniające podczas badań marketingowych

Warto przytoczyć, iż dobrą praktyką w trakcie realizacji badań jakościowych jest przeprowadzenie dodatkowo badań typu CATI. Są to wywiady telefoniczne, podczas których gromadzi się dane o charakterze ilościowym. Ten zabieg umożliwia kwantyfikowanie wyników na ogólną populację badanych, podczas gdy badania jakościowe nie dają takich możliwości, jednak pozwalają wydobyć szczegółowe dane na temat badanych zjawisk. Łączenie dwóch typów badań dla sektora marketingowego to pełny rodzaj usług badawczych, jaki można zapewnić przedsiębiorcom.

 

Skontaktuj się ze specjalistami BioStat® i omów szczegóły oferty badań marketingowych.