Tag: grupa docelowa (1)

Mocne i słabe strony metody CATI

Mocne i słabe strony metody CATI

Zastosowanie w procesie badawczym odpowiedniej metody, wpływa na powodzenie projektu. Dzięki specyficznym cechom metody można w łatwy sposób trafić do osób, do których dedykowane jest badanie. Jedną z technik wspierających usprawnienie realizacji wywiadu jest CATI, czyli wywiady telefoniczne przeprowadzane z wspomaganiem komputerowym.

 

Zalety wywiadów telefonicznych

Przywołana metoda przyczynia się do wyeliminowania takich błędów, jak:

  • zakończenie badania bez odpowiedzi na wszystkie pytania - system uniemożliwia ankieterowi przejście do kolejnego pytania, jeśli nie zastała udzielona odpowiedz na bieżące zapytanie,
  • udzielanie lakonicznych odpowiedzi - ankieter może poprosić badanego o rozwinięcie i wyjaśnienie udzielanych odpowiedzi,
  • niezrozumienie przez badanego pytania i udzielenie tym samym niepowiązanych z zapytaniem odpowiedzi.

 

Korzyści wynikające z przeprowadzania ankiet metodą CATI

Metoda wywiadów telefonicznych realizowanych drogą telefoniczną umożliwia zminimalizowanie czasu potrzebnego na przebadanie próby badawczej. Ponadto badacz zyskuje możliwość:

  • odsłuchania zrealizowanych wywiadów, gdyż rozmowy są nagrywane,
  • korzystania z czytelnych i kompletnych danych,
  • wprowadzania pozyskanych odpowiedzi bezpośrednio do systemu, a tym samym ich szybkiego przeanalizowania,
  • skrócenia czasu potrzebnego na przeprowadzenie procesu badawczego.

Co więcej oprogramowanie umożliwia losowy lub celowy dobór próby badawczej, jest intuicyjny, a przy tym daje szansę na zawarcie w ankiecie pytań zamkniętych, otwartych czy odpowiedzi skalowanych.

 

Badania telefoniczne nie eliminują efektu ankietera

Przygotowując się do realizacji badania, należy zwrócić uwagę nie tylko na właściwe znaczenie pytań oraz logiczność i spójność ankiety. Ważną kwestią jest także zatrudnienie kompetentnych ankieterów, którzy w sposób profesjonalny będą realizować wywiad. W głównej mierze chodzi o wyeliminowanie tzw. efektu ankietera. Zjawisko to polega na wpływaniu na odpowiedzi badanego (nawet w sposób nieświadomy). Ankieter może wpływać na odpowiedzi ankietowany poprzez:

  • ton swojego głosu,
  • sugerujące objaśnianie pytań,
  • wyrażanie swojej dezaprobaty dla odpowiedzi ankietowanego, np. poprzez specyficzne akcentowanie stawianych pytań.

Warto jednak zauważyć, że metoda CATI ogranicza możliwość zaistnienia efektu ankietera poprzez wyeliminowanie czynników związanych z ubiorem ankietera czy z jego mimiką i gestykulacją.